Hur lyckas man med en bra portföljsammansättning?

08.12.2014 13:23

Movestics André Havas angriper den kluriga frågan och ger svar på hur tankar kring portföljsammansättning skiljer sig nu från förr. André berättar också om hur en bra diversifiering ser ut, vad man ska leta efter för mönster i marknaden och vilka fällor man bör akta sig för. 

Vad är skillnaden mellan portföljsammansättning anno 2014 jämfört med tidigare år? 
När André började i industrin så var Sverige ett ”aktieland”. Detta med all rätt då svenska bolag har gått väldigt bra genom åren relativt andra länder. Därefter ökade antalet aktiefonder med ett bredare geografiskt eller specifikt sektormandat vilket ledde till att portföljerna diversifierades mellan svenska och utländska aktier. Detta medförde i sin tur att aktieinvesteringarna blev mer diversifierade medan risken förblev densamma. Kulmen nåddes 2008 då diversifieringen varken bidrog till skydd eller till lägre risk. I kölvattnet av detta öppnades det upp för nya legala möjligheter att investera i andra typer av strategier och i portföljer utanför ett tillgångsslag för att skapa skydd mot framtida nedgångar. Parallellt har även finansieringsklimatet ändrats och öppnat upp för en växande företagsobligationsmarknad. Detta ger investerarna möjlighet att investera i bolag på ett attraktivt sätt i en miljö av låg tillväxt och låg inflation samtidigt som man får ut en positiv diversifiering.

André påstår att portföljerna idag är betydligt mer kompletta än för bara fem år sedan och riggade för att över tid kunna bidra med en uthållig avkastning till en balanserad risknivå. Detta knyter an till det ansvar vi som fondförsäkringsbolag har i att bereda våra förmedlare med en slagkraftig palett med komponenter inom flera olika tillgångsklasser som just kan användas föra att bygga effektiva fondportföljer i olika riskklasser och för olika typer av investeringshorisonter. 

Vad är viktigast att tänka på när man ska sätta ihop en lyckosam portfölj?
Det beror på om det är första gången man sätter ihop sin portfölj eller om det handlar om en omdisponering av sin befintliga portfölj. Tillvägagångssätten är relativt lika men med några få skillnader i angreppssätt. I en omdisponering är ofta en av de drivande parametrarna att man i för stor utsträckning ligger allokerad i samma risk för att det skall vara effektivt utifrån ett diversifieringsperspektiv. Detta kan bero på att en tillgångs andel har ökat eller minskat så att den avviker från den ursprungliga allokeringen. Anledningarna kan vara många och både enkla och mer komplicerade att utröna. Det gäller att hitta tillgångar som har en positiv avkastningsförväntan med ett avkastningsmönster som inte är samvarierat med övriga tillgångar i portföljen. Det kan räcka med att rebalansera eller i annat fall byta ut tillgångar mot andra som bidrar positivt till portföljens risk och avkastningsprofil. 

Allokerar man pengar för första gången så gäller det att inte stirra sig blind på det korta historiska perspektivet i hur fonder har utvecklats och fatta beslut efter det. Istället bör man sätta korta rörelser i ett långt perspektiv för att definiera om det kan röra sig om en normal rörelse givet investeringsklimatet. Då kan man få svar på om det rör sig om ett gynnsamt tillfälle eller inte. Vidare så bör man sätta historiken i ett sammanhang av framtid och fundera om det är troligt att skeendet kommer upprepa sig i en annorlunda miljö. Traditionell livförvaltning är ett typiskt exempel på hur förutsättningarna, både legala och investeringsmässiga, har ändrats så att man inte kan förvänta sig samma historiska utveckling. 

Sedan gäller att gå igenom portföljen från tid till annan vilket hör till det mer komplicerade. Genom att satsa på en robust strategisk initial allokering med effektiv diversifiering minskar man andelen aktiva beslut man kommer ställas inför över tid.

Vilka är de vanligaste fallgroparna?
André belyser några ovan men en fallgrop är ofta övertygelsen om att korta rörelser, både upp och ner, kommer bestå längre än man föreställer sig och då är risken stor att man agerar felaktigt på dessa. Det är ingen lätt materia och ofta skapar det onödig friktionskostnad i att man fattar aktiva strategiska beslut då de snarare borde vara av taktisk karaktär. Man letar efter de stora skiftena genom att analysera irrelevanta faktorer. 

Ett annat misstag är att förväntansbilden på avkastning och risk ofta tolkas fel på det ena eller andra hållet alternativt sammantaget. Detta leder till att den prognostiserade riskjusterade avkastningen inte lever upp till förväntan.

Vad kan man göra om viljan, tiden eller kompetensen saknas för att sätta ihop en portfölj själv?
Svensk Fond & Försäkring hjälper dig att bygga lösningar av olika karaktär och med varierande placeringsinriktning.